Статут училища

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від ______ _________ 2019 р. № ________

Міністр __________________ Л.М. Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО

УЧИЛИЩА № 22 М. САРНИ

 (нова редакція)

Ідентифікаційний код: 02547116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Погоджено на загальних

        зборах колективу,

        протокол № 1

 від 14 лютого 2019 року

 

 

 

 

м. Сарни – 2019

1  Загальні положення

 

1.1.  ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 22 М. САРНИ (далі – вище професійне училище) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом третього (вищого) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття високого рівня робітничих кваліфікацій з одночасним здобуттям профільної середньої освіти.

Вище професійне училище здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та/або «молодший спеціаліст» з числа випускників закладів базової та профільної середньої освіти, а також загальноосвітню підготовку, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Вище професійне училище може здійснювати допрофесійну підготовку учнів закладів загальної середньої освіти, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Повне найменування українською мовою:

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 22 М. САРНИ.

Скорочене найменування українською мовою: ВПУ № 22 М. САРНИ.

Організаційно-правова форма: державний заклад.

1.2.  Історія ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 22 М. САРНИ бере початок в місті Сарни Рівненської області, де в 1961 році з метою підготовки робітничих кадрів для будівельних і меліоративних робіт Львівським міжобласним управлінням профтехосвіти на виробничій базі тресту «Поляссяводбуд» Міністерства меліорації та водного господарства                     Української РСР засновано Сарненське технічне училище № 15 на базі якого внаслідок реорганізацій відкривались наступні освітні заклади: Сарненське міське професійно-технічне училище № 40 (з 1963  року), Сарненське сільське професійно-технічне училище № 13 (з 1969  року).

Відповідно до наказу Рівненського обласного управління професійно-технічної освіти від 06.01.1970 № 21 «Про зміну нумерації училищ системи профтехосвіти області» Сільське професійно-технічне училище № 13 м. Сарни перейменовано на Сільське професійно-технічне училище № 2 м. Сарни.

Згідно із наказом Державного комітету Української РСР з професійно-технічної освіти від 13.07.1984 № 156/3 «Про реорганізацію профтехучилищ  системи профтехосвіти Української РСР» Сільське професійно-технічне училище № 2 м. Сарни реорганізовано та перейменовано на Середнє професійно-технічне училище № 22 м. Сарни Рівненської області.

Згідно із наказом Міністерства народної освіти України від 22.04.1992 № 74 «Про реорганізацію ПТУ в вище професійне училище» Середнє професійно-технічне училище № 22 м. Сарни Рівненської області з 01 серпня 1992 року реорганізовано та йому встановлено повне найменування: ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 22 м. САРНИ.

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНE УЧИЛИЩЕ № 22 М. САРНИ є правонаступником майна, прав та обов’язків Середнього професійно-технічного училище № 22              м. Сарни Рівненської області.

Вище професійне училище утворене та зареєстроване в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3.  Місцезнаходження та юридична адреса вищого професійного училища:

вулиця Технічна, 4, місто Сарни, Сарненський район,

Рівненська область, 34500, Україна.

1.4.  Головним завданням вищого професійного училища є забезпечення права громадян України на професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих  і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, молодших спеціалістах.

1.5.  Основними повноваженнями і напрямами діяльності вищого професійного училища є:

а) організація освітнього процесу, вибір форм та методів здобуття освіти;

б) освітня, методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка освітніх програм (навчальних планів) з професій на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), визначення регіонального компоненту змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому здобувачів освіти до вищого професійного училища на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з місцевим органом управління освітою, планів прийому здобувачів освіти з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, та дітей із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання здобувачів освіти на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису вищого професійного училища з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якості освітньої діяльності здобувачів освіти;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6.  Вище професійне училище надає платні освітні та інші послуги, визначені вищим професійним училищем відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                              від 27  серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК  009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»

71.11 Діяльність у сфері архітектури; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів тощо.

1.7.  Вище професійне училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05  серпня 1998 р. №  1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07  червня 1999 р. №  992, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2000 р. № 225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24  липня 2000 р. за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30  травня 2006  р. №  419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15  червня  2006 р. № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8.  Статут вищого професійного училища розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 Статуту та відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.

1.9.  Трудовий розпорядок у вищому професійному училищі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими та затвердженими відповідно до законодавства.

1.10.  Акредитоване вище професійне училище може присвоювати випускникам, які завершили повний курс навчання на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, як високий рівень робітничої кваліфікації (розряд, клас, категорію), так і освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

 

  1. Цивільна правоздатність вищого професійного училища

 

2.1.  Цивільні права та обов’язки вищого професійного училища виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.  Вище професійне училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

2.3.  Вище професійне училище несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я здобувачів освіти, працівників вищого професійного училища під час освітнього процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4.  Вище професійне училище може мати філії, відділення, навчально-виробничі, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі, інші підрозділи, а також для здійснення статутної діяльності, на договірних засадах може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

2.5.  Вище професійне училище здійснює освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та/або молодших спеціалістів і наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України               від 30  грудня 2015 р. № 1187.

2.6.  З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти вище професійне училище має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання відповідно до законодавства, зокрема з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

2.7.  Вище професійне училище забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до документів та інформації, визначених законодавством, а саме до: статуту, ліцензії на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію, інформації про кадровий склад, інше.

 

  1. Освітній процес

 

3.1.  Освітній процес у вищому професійному училищі – це система методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та встановлених вимог.

Освітній процес у вищому професійному училищі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, установ та організацій, може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну (загальнопрофесійну), професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу зі здобувачами освіти.

3.2.  Освітній процес у вищому професійному училищі здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначеному у пункті 1.7 розділу 1 Статуту.

3.3.  Професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними вищим професійним училищем згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор  професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4.  Зміст освітнього процесу та термін здобуття освіти в вищому професійному училищі за конкретними професіями (спеціальностями) визначаються освітніми програмами (навчальними планами), які розроблені вищим професійним училищем спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.    № 1135.

Розроблені вищим професійним училищем освітні програми (навчальні плани) затверджуються у встановленому законодавством порядку.

3.5. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у вищому професійному училищі може здійснюватися за інституційною, індивідуальною, дуальною формами здобуття освіти з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Вище професійне училище самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи здобуття освіти та виховання здобувачів освіти, а також, поряд з уроками  практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основі  інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

Усі форми професійно-практичної підготовки здобувачів освіти вищого професійного училища здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

3.6.  Вище професійне училище забезпечує здобуття учнями професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти та отриманням документа про повну загальну середню освіту.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів освітньої діяльності проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

У вищому професійному училищі може здійснюватись допрофесійна підготовка та профільне навчання учнів закладів загальної середньої освіти, починаючи з 9 класу вони можуть поєднувати здобуття повної загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою та профільним навчанням у вищому професійному училищі.

3.7.  Прийом громадян на здобуття освіти у вищому професійному училищі здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими вищим професійним училищем на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355, відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

На третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією, учні, які здобули  другий  (базовий) рівень  професійної

(професійно-технічної) освіти та мають повну загальну середню освіту. Також, на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти можуть прийматися випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які здобули другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти та мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Особи, які виявили бажання здобувати третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти, подають директору вищого професійного училища відповідну заяву.

Директор вищого професійного училища з метою проведення конкурсного

відбору осіб для здобуття освіти на третьому вищому рівні професійної (професійно-технічної освіти) створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття високого рівня кваліфікації за робітничими професіями здійснюється за критеріями, що визначаються вищим професійним училищем за погодженням із місцевим органом управління освітою, в основі яких мають бути здібність, старанність та результати здобуття освіти на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора вищого професійного училища.

Зарахування осіб на навчання на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття високого рівня кваліфікації за робітничими професіями здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом осіб на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснюється відповідно до умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

3.8.  Навчальний рік в вищому професійному училищі розпочинається                    1 вересня і завершується в терміни, встановлені освітніми програмами (навчальними планами).

Для деяких категорій здобувачів освіти, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Відповідно до вимог освітніх програм (навчальних планів), затверджених Міністерством освіти і науки України для учнів вищого професійного училища, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюються щорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 – у зимовий та 9– у літній періоди), для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9.  Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм (навчальних планів) професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час здобувачів освіти у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

3.10.  Навчальні групи теоретичної підготовки в вищому професійному училищі комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб, а на третьому (вищому) рівні  професійної  (професійно-технічної)  освіти – не  менше              як  12 осіб.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб, а на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти – не менше як 6 осіб.

У разі організації професійної підготовки, професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, вище професійне училище може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність здобувачів освіти у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.11.  Визначення навчальних досягнень здобувачів освіти вищого професійного училища здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять у вищому професійному училищі здобувачами освіти є обов’язковим.

3.12.  Перелік форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості здобувачів освіти на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.13.  Здобуття освіти в вищому професійному училищі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України                                  від  31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 р. за № 124/3417.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються здобувачі освіти, які опанували повний курс і мають навчальні досягнення не нижче                     4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14.  Випускникам, які виконали вимоги освітньої програми (навчального плану) на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускникам, які виконали вимоги освітньої програми (навчального плану) на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється високий рівень робітничої кваліфікації (розряд, клас, категорію) за набутою професією та/або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за набутою спеціальністю і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.15.  Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам вищого професійного училища, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплому, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам вищого професійного училища, які виконали вимоги зазначені у абзаці першому пункту 3.15 розділу 3 цього Статуту.

3.16.  Здобувачі освіти які не завершили повного курсу здобуття освіти в вищому професійному училищі, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу здобуття освіти і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17.  Випускникам вищого професійного училища, які здобували освіту з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

3.18.  Випускникам вищого професійного училища, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти.

За зразкове ставлення до освітнього процесу й виняткові результати із здобуття знань випускник вищого професійного училища, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, передбаченому Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Особам, які здобували освіту у навчальних групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу здобуття освіти видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.19.  Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                       14 лютого 2015 р. за № 157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р.                                   за № 924/27369.

3.20.  Методичне забезпечення освітнього процесу в вищому професійному училищі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

3.21.  Мовою освітнього процесу в вищому професійному училищі є державна мова.

 

  1. Статус здобувачів освіти

 

4.1.  Учні вищого професійного училища – це випускники закладів базової чи повної загальної середньої освіти, зараховані до вищого професійного училища на здобуття освіти за програмами первинної професійної підготовки або особи, які завершили повний курс здобуття освіти на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, зараховані до вищого професійного училища на здобуття освіти за програмами різнорівневої (ступеневої) професійної (професійно-технічної) освіти.

4.2. Слухачі вищого професійного училища – це особи, зараховані до вищого професійного училища на здобуття освіти за програмами професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3.  Права і обов’язки здобувачів освіти вищого професійного училища визначаються законодавством та цим Статутом.

4.4.  Здобувачі освіти вищого професійного училища мають право на:

а) якісні освітні послуги, належні умови здобуття освіти за обраною професією;

б) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

в) матеріальне забезпечення в період здобуття освіти на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

г) навчання професії (спеціальності) за індивідуальною програмою, у тому числі за індивідуальною програмою розвитку для осіб з особливими освітніми потребами.

ґ) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою (інфраструктурою) вищого професійного училища;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і виробничої практики згідно із законодавством;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати здобуття освіти за обраною професією;

и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу зі здобуттям освіти;

і) продовження освіти за професією, на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з вищим професійним училищем договору, у тому числі і на контрактній основі;

ї) направлення на здобуття освіти, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

й) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, дослідно-експерементальної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об’єднаннях громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови здобуття освіти та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

о) інші права відповідно до законодавства.

4.5.  Відволікання здобувачів освіти вищого професійного училища за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6.  Здобувачі освіти вищого професійного училища зобов’язані:

а) виконувати вимоги освітніх програм і системи контролю знань, умінь, навичок, дотримуючись доброчесності та досягати у освітньому процесі результатів навчання, передбачених освітнім стандартом для відповідного рівня освіти;

б)  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм,

в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

є) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

ж) бережно ставитись до обладнання, засобів здобуття освіти, що використовуються в освітньому процесі.

4.7.  Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти вищого професійного училища установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

4.8.  За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з вищого професійного училища.

Порядок застосування заходів впливу до здобувачів освіти вищого професійного училища визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9.  Здобувач освіти може бути відрахований з вищого професійного училища за:

а) власним бажанням;

б) незадовільні успішність, поведінку;

в) невиконання вимог освітніх програм (навчального плану);

г) вироком суду, що набрав законної сили;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;

д) станом здоров’я;

е) переведенням, за його згодою, до іншого закладу освіти.;

Здобувач освіти при відрахуванні з вищого професійного училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10.  За досягнення результатів високого рівня у здобутті освіти та в оволодінні професією за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення здобувачів освіти: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення здобувачів освіти у вищому професійному училищі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.11.  Час здобуття освіти у вищому професійному училищі зараховується до загального трудового стажу здобувача освіти. Випускникам вищого професійного училища денної форми навчання, які здобували освіту 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить              31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до законодавства, що діє на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

4.12.  Випускникам, які здобували освіту за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які здобували освіту за державним та/або регіональним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством.

Інші питання соціального захисту здобувачів освіти вищого професійного училища регулюються законодавством.

4.13.  Учневі вищого професійного училища видається учнівський квиток встановленого зразка.

 

  1. Педагогічні працівники

 

5.1. Перелік посад педагогічних працівників вищого професійного училища, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Педагогічною діяльністю в вищому професійному училищі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості та фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника. До педагогічних працівників відносяться працівники, визначені актами законодавства.

На посади педагогічних працівників вищого професійного училища можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників вищого професійного училища визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого освітньою програмою (навчальним планом).

Освітній процес у вищому професійному училищі на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання першої, другої категорії.

Вище професійне училище може залучати до педагогічної роботи на третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку, встановленому законодавством.

5.3.  Для визначення відповідності педагогічного працівника вищого професійного училища займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться обов’язкова атестація з періодичністю та у порядку, визначеному законодавством.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

5.4.  Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників вищого професійного училища директор у порядку, визначеному законодавством.

5.5.  Педагогічні працівники вищого професійного училища мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до законодавства;

б) подовжену оплачувану відпустку відповідно до законодавства;

в) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

г) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою інфраструктурою вищого професійного училища відповідно до його призначення;

ґ) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

д) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

е) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

є) захист професійної честі та гідності;

ж) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності вищого професійного училища, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації вищого професійного училища;

з) участь у роботі колегіальних органів управління вищим професійним училищем;

и) захист персональних даних тощо.

5.6.  Працівники вищого професійного училища зобов’язані:

а) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

б) виконувати освітню програму (навчальний план) для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

в) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

г) дотримуватися педагогічної етики; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

ґ) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей;

д) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції  та законів України, виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України;

е) сприяти зростанню престижу вищого професійного училища;

є) дбайливо ставитись до майна вищого професійного училища;

ж) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

з) додержуватись вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки.

5.7.  Педагогічні працівники вищого професійного училища несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

 

  1. Загальне управління вищим професійним училищем

 

6.1.  Вище професійне училище належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління освітою, відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

Вище професійне училище забезпечує виконання законодавства, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.2.  Безпосереднє управління вищим професійним училищем здійснює директор вищого професійного училища, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту у відповідності до законодавства.

Директор вищого професійного училища проходить атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Контракт з директором вищого професійного училища може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення директора вищого професійного училища провадиться згідно з Кодексом законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора вищого професійного училища.

Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор вищого професійного училища:

а) організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

б) діє від імені вищого професійного училища;

в) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності вищого професійного училища;

г) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, формує педагогічний колектив;

ґ) затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників вищого професійного училища;

д) забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (навчальних планів);

е) забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

є) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання здобувачів освіти, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

ж) видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти вищого професійного училища та застосовує передбачені законодавством заходи впливу та стягнення;

з) встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам вищого професійного училища за конкретні результати праці;

и) забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти, праці;

і) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів освіти під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

ї) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням  закріпленого за вищим професійним училищем майна відповідно до законодавства.

й) сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування вищого професійного училища;

к) сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників вищого професійного училища;

л) здійснює інші повноваження, що можуть делегувати органи управління у сфері освіти.

Директор вищого професійного училища щорічно звітує перед загальними зборами колективу вищого професійного училища.

6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого професійного училища є загальні збори колективу вищого професійного училища, які правомочні приймати рішення в межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу вищого професійного училища скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу вищого професійного училища уповноважені:

а) погоджувати Статут вищого професійного училища;

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку вищого професійного училища, підвищення якості й ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази вищого професійного училища;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора вищого професійного училища;

г) брати участь у заходах з підготовки проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора вищого професійного училища та вносити пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсних комісій;

ґ) затверджувати правила внутрішнього розпорядку та укладати колективний договір;

д) обирати комісію з трудових спорів;

е) заслуховувати щорічний звіт директора вищого професійного училища.

6.6. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу вищого професійного училища має дорадчий характер.

6.7. У вищому професійному училищі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу, головою якої є директор вищого професійного училища.

6.9. У вищому професійному училищі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер вищого професійного училища несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

 

  1. Фінансування та матеріально-технічна база

 

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення вищого професійного училища визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування професійної підготовки, соціальний захист здобувачів освіти та педагогічних працівників у вищому професійному училищі в межах обсягів державного замовлення та/або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства України.

Вище професійне училище є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

У вищому професійному училищі заборонено розподіл отриманих вищим професійним училищем доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) вищого професійного училища використовуються виключно для фінансування видатків на утримання вищого професійного училища, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності вищого професійного училища, визначених цим Статутом.

7.2. Обсяги бюджетного фінансування вищого професійного училища не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3. Додаткові джерела фінансування вищого професійного училища визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4. Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників та за замовленнями служби зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;

в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень; споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

ґ) валютні надходження

д) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

е) кошти, що отримані вищим професійним училищем за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України вище професійне училище  протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5. Кошти, що надходять до вищого професійного училища від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6. Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з розрахунків вищого професійного училища окрім випадків, передбачених законодавством.

7.7. П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику здобувачів освіти вищого професійного училища може направлятися на рахунок закладу освіти для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8. Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів вище професійне училище використовує навчально-матеріальну базу та земельні ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

Приміщення і споруди вищого професійного училища обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9.  Майно вищого професійного училища, у тому числі: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, гуртожитки, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплені за вищим професійним училищем на праві оперативного управління.

Функції управління майном, яке закріплене за вищим професійним училищем, здійснює Міністерство освіти і науки України.

Майно та земельні ділянки, які закріплені за вищим професійним  училищем, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають перепрофілюванню, використанню не за цілевим призначенням, вилученню або передачі у власність, оренду юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10.  Передача вищого професійного училища з державної до комунальної власності здійснюється відповідно до законодавства.

Списання майна вищого професійного училища здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 р. № 1314.

7.11.  Вище професійне училище несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12.  Вище професійне училище має право отримувати безкоштовно від суб’єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

 

  1. Міжнародне співробітництво

 

8.1.  Вище професійне училище має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

8.2.   Вище професійне училище має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, здійснювати спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

8.3.  Вище професійне училище має право на державне сприяння міжнародному співробітництву, отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять для нього із закордону для навчальних і виробничих цілей.

8.4.  Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються вищим професійним училищем для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

 

  1. Порядок внесення змін до Статуту

 

9.1.  Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством після погодження на загальних зборах колективу.

9.2.  Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.

 

  1. Порядок реорганізації та ліквідації вищого професійного училища

 

10.1.  Рішення про реорганізацію або припинення вищого професійного училища приймає Міністерство освіти і науки України. Реорганізація (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) вищого професійного училища здійснюється згідно із законодавством.

10.2.  При реорганізації вищого професійного училища вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3.  Ліквідація вищого професійного училища здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Вище професійне училище вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.4.  Під час ліквідації або реорганізації вищого професійного училища вивільнюваним працівникам та особам, які здобувають освіту в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

 

10.5.  У разі припинення вищого професійного училища (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

 

 

 

Виконуючий обов’язки директора

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 22 М. САРНИ

 

 

________________ В.П. Городнюк

 

М.П.

 

_____ _____________ 2019 року

   

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

_____________  П.М. Коржевський

 

М.П.

 

_____ _____________ 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися