ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ Вищого професійного училища № 22 м. Сарни на 2017/ 2018 н. р.

«Затверджую»

Директор ВПУ-22 м. Сарни

_________Городнюк  В.П.

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 Вищого професійного училища № 22 м. Сарни

 на 2017/ 2018 н. р.

 Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті.Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді .

 

Тема виховної роботи Вищого професійного училища № 22 м. Сарни:

 

Виховання гармонійно розвиненої, соціально – активної                     і високоосвіченої, національно – свідомої людини.

 

Головна мета виховання:

 

Формування морально-духовної, життєво компетентної

особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин,

сім’янин, професіонал.

 

 

Мета виховання конкретизується через систему

 таких виховних завдань:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації в процесі вихо­вання, від орієнтації на “усередненого” вихованця;
 • сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу;
 • виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
 • культивування кращих рис українського менталітету: працелюбності, свободи, зв’язку із природою, поваги до жінки, толерантності;
 • формування почуття господаря: госпо­дарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;
 • охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я;
 • розвиток естетичних потреб і почуттів;
 • формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою;
 • спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушен­ням, бездуховності, антигромадській діяльності.

 

 

При організації виховної роботи в ВПУ-22 м. Сарни 

застосовуються принципи:

 • Принцип національної спрямованості.
 • Принцип культуровідповідності.
 • Принцип цілісності.
 • Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
 • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості.
 • Принцип особистісної орієнтації.
 • Принцип превентивності.

Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи взаємопов’язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного процесу.

 

Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення

педагогічної  майстерності працівника:

 • діагностика професійної підготовленості педагогів з питань виховання;
 • організація роботи семінарів, творчих груп, класних керівників, вихователів, керівників гуртків та об’єднань за інтересами;
 • проведення різноманітних методичних заходів з педагогами;
 • забезпечення педагогічних працівників інформацією про досягнен­ня науки, досвід, новинки методичної літератури з проблем виховання;
 • вивчення педагогічного досвіду, визначення шляхів його використання;
 • самоосвіта педагогічних працівників.

 

Контроль за станом позаурочної виховної роботи:

Контроль за станом виховної позаурочної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, вивчення стану роботи з певного питання, а також через систематичне відвідування позаурочних заходів.

 

Позаурочна робота з учнівським колективом:

 • проведення традиційних загальноучилищних заходів;
 • організація діяльності органів учнівського самоврядування;
 • діяльність педагогічного колективу щодо розвитку творчих здібностей учнів;
 • робота клубів та об’єднань за інтересами;
 • фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.

 

Робота з батьками.

Щоденне спілкування з батьками учнів, які відвідують училище, здійснюється класними керівниками, майстрами виробничого навчання та вихователями гуртожитку.

Це спілкування спрямоване на забезпечення систематичного інформування батьків про життя дитини в закладі  і підтримки контакту в родині. З батьками проблемних учнів зустрічаються всі фахівці згідно складеної корекційної програми. Теми і цілі бесід відображаються у планах бесід і спираються на матеріал спостережень, діагностики, програмного матеріалу.

 

Джерелами плану виховної роботи навчального закладу є: документи Верховної Ради України; нормативні матеріали Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Рівненської облдержадміністрації; методичні рекомендації; пропозиції педагогічних працівників закладу, батьків; передовий педагогічний досвід інших навчальних закладів; науково-педагогічна та методична література; аналіз роботи навчального закладу за минулий рік.

 

Система навчально-виховної роботи з учнями Вищого професійного училища № 22м. Сарни  створена за наступними напрямками:

 • Організаційна робота
 • Індивідуальна робота
 • Патріотичне виховання та формування національної самосвідомості
 • Морально-правове виховання
 • Професійне виховання
 • Художньо-естетичне виховання
 • Фізичне виховання та формування здорового способу життя
 • Сімейне виховання та робота з батьками
 • Превентивне виховання
 • Екологічне

 

Кожен з напрямків буде розкриватися згідно з окремим планом виховної  роботи, що додається.

 

Організаційна робота

 

Основні завдання: Сформувати колектив однодумців, здатних спрямувати виховну роботу на конкретного учня і створити міцний фундамент для всебічного і гармонійного розвитку особистості з високоморальною громадянською позицією.

 

Заходи Термін Відповідальний
 

1.

Розробити плануючу документацію з питань виховної роботи та позаурочної зайнятості учнів в училищі. вересень Шапірко Л.О.
 

2.

Провести в группах організаційні збори щодо формування учнівського колективу та учнівського самоврядування.  

вересеь

Керівники навчальних груп
3. Організація роботи органів учнівського самоврядування (за окремим планом). згідно з планом протягом року Керівники навчальних груп
4. Сформувати склад Ради профілактики правопорушень та склад Піклувальної ради. вересень Шапірко Л.О.
5. Організація спільної роботи з батьками, державними, громадськими, правоохоронними органами. протягом року Шапірко Л.О.
6. Організація роботи гуртків, секцій, клубів тощо, залучення учнів до участі в них. протягом року Керівники навчальних груп

Дирекція

7. Вивчення особових справ учнів, формування банку даних про контингент учнів. вересень Майстри в/н, кл. керівники
8. Організація і проведення загально училищних зборів і лінійок (за окремим планом). протягом року Дирекція
9. Провести роботу з оновлення інформаційних стендів.

 

 

вересень

 

Шапірко Л.О.

10. Забезпечити відзначення ювілейних дат, випуск стіннівок. протягом  року Шапірко Л.О.

Керівники навчальних груп

11. Поповнення експозиції музею навчального закладу. протягом  року Шапірко Л.О.

Зав. музеєм

12. Організація і проведення предметних тижнів (за окремим планом). протягом  року Атясова Е.В.
13. Організація і проведення профорієнтаційної роботи (за окремим планом). протягом  року Дирекція
14. Участь у районних, обласних конкурсах (за окремим планом). протягом  року Заст.директора, керівники груп
15. Організація шефської допомоги навчальними групами пенсіонерам училища. протягом  року Заст.директора, керівники груп
16. Провести акції:

– чисте довкілля;

– подаруй бібліотеці книгу;

– милосердя;

– за здоровий спосіб життя;

– анти-СНІД;

– «Училище – твій дім, наведи порядок в нім».

протягом  року Заст.директора, керівники груп
17. Затвердження планів виховної роботи керівників навчальних груп. щомісяця Шапірко Л.О.
18. Контроль за відвідуванням уроків, годин спілкування. протягом  року Дирекція
19. Організація індивідуальних зустрічає з батьками учнів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання. протягом  року керівники навчальних груп
20. Вивчення умов проживання учнів, що мешкають на приватних квартирах. систематично керівники навчальних груп
21. Організація зустрічей адміністрації з активом груп. 1 раз на семестр Шапірко Л.О.
 

22.

Забезпечити умови для змістовного дозвілля та зайнятості молоді в позаурочний час, попередження і профілактика злочинності серед учнів.

 

протягом  року Дирекція
23. Організація та проведення  засідання учнівської ради.

 

щомісячно

 

Шапірко Л.О.
24.  Організація та проведення тематичних екскурсій по визначних місцях. протягом  року Дирекція
25. Проведення підсумків на  кращу навчальну групу. щомісячно Шапірко Л.О.

учнів. самовряд.

 

 • Навчально-виховна робота у гуртожитку здійснюється за окремим планом

.

 • Навчально-виховна робота бібліотеки здійснюється за окремим планом.

 

Індивідуальна робота

 

Основні завдання: Сформувати первинні колективи – учбові групи, які здатні виконувати завдання, що стоять перед училищем; забезпечити реалізацію принципів колективної співпраці і виховання у поєднанні з індивідуальною відповідальністю за доручену справу;вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності.

 

 

Заходи Термін Відповідальний
 

1.

Провести соціальну та профілактичну діагностику учнів (анкети, тести, особові справи). вересень Психолог

Керівники навчальних груп

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів. протягом року Керівники навчальних груп
3. Оформлення соціальних паспортів груп, навчального закладу. вересень Керівники навчальних груп
 

4.

Знайомство учнів з правилами внутрішнього розпорядку училища  та нормативно-правовими документами. вересень Керівники навчальних груп
5. Систематичний контроль відвідування занять.

 

протягом року Керівники навчальних груп
6. Виявлення і допомога неблагополучним сім’ям. протягом року Керівники навчальних груп
7. Вивчення соціального оточення учнів, умов проживання в гуртожитку, мікроклімату в сім’ях. вересень Вихователі
8. Організація педагогічного патронажу за дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без батьківського піклування. протягом року Керівники навчальних груп
9. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень.

 

протягом  року Керівники навчальних груп
10.  Контроль матеріально-побутових умов проживання та навчання дітей пільгової категорії.

 

протягом  року Керівники навчальних груп
 

 

11.

Проведення індивідуальної роботи з учнями, які потребують посиленого психолого-педагогічного впливу, з’ясовувати причини і умови, які сприяють поширенню негативних проявів в учнівському середовищі, вживати дієві заходи щодо їх усунення.

 

протягом  року Керівники навчальних груп
 

12.

Удосконалення системи психолого-педагогічного діагностування учнів з девіантною поведінкою, надання їм психолого-педагогічної підтримки.

 

протягом  року Керівники навчальних груп
 

13.

 

 

 

 

 

Організація лекторіїв за темами:

– Здоровий спосіб життя;

– Взнай правду про наркотики;

– Туберкульоз – захворювання часу;

– СНІДу не має місця в нашому житті.

 

протягом

року

Керівники навчальних груп

 

 

Патріотичне виховання

та формування національної самосвідомості

 

Основні завдання: Виховання любові до Батьківщини, готовності до її

захисту, шанування, поваги до свого рідного краю, міста.

Формування національної свідомості, громадянської гідності, українського патріотизму,інтеграція національних та загальнолюдських цінностей,активна участь у доброчинній діяльності.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Організація вивчення рідного краю, екскурсії історичними місцями. згідно з планом протягом року Керівники навчальних груп
2. Проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини. згідно з планом протягом року Заст. дир. з вих. роботи,керівники навчальних груп
3. Проведення тематичних уроків, лекцій, бесід з історії підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни. вересень Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
4. Організація і проведення циклу бесід, присвячених історії культури України. протягом року Керівники навчальних груп
5. Проведення тематичних виховних годин: «Звичаї та обряди українського народу». згідно з планом Керівники навчальних груп
6. Організація літературних виставок до ювілейних дат діячів культури, мистецтва і науки України. згідно з планом Зав. бібліотекою
7. Організація і проведення заходів до Дня Збройних Сил та до Дня захисника Батьківщини. грудень,

лютий

Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
8. Поповнення куточка військової слави в музеї училища. Протягом 2018 року Заст. дир. з вих. роботи
9. Проведення заходів, присвячених підготовці та відзначенню ювілейних дат, пов’язаних з життям видатних особистостей. протягом року Дирекція училища, керівники навчальних груп
10. Організація зустрічей з ветеранами війни, дітьми війни та ветеранами праці квітень, травень Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
11. Організація шефської допомоги для учасників Великої Вітчизняної війни та дітей війни, ветеранам праці. квітень, травень Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
12.

 

 

 

13.

Цикл бесід і виховних годин: «Що означає бути патріотом», «Твій подвиг, солдате, пам’ятатимуть нащадки».

 

 

протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення сво­єї етнічної єдності, утвердження націо­нальної гідності провести:

• виховні години: «Мій край — моя іс­торія жива»; «Від роду до роду слався, Україно», «Ведем життєпис України до древніх українських міст», «Українці за кордоном», «Ми живемо в Україні» тощо;

• гру-екскурсію «Українська минув­шина»;

• годину спілкування «Який ідеал су­часної молодої людини — громадянина України?»;

• літературно-мистецькі свята «Наша ду­ма, наша пісня…», «Любіть Україну, як сонце любіть», «Живи, прекрасна наша мово», «Прийди до серця, Україно» тощо.

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп

бібліотекарі

вихователі

Організувати перегляд відеофільмів про Велику Вітчизняну війну. протягом року Заст. дир. з вих. кер. навч. груп
16. Військово-спортивна гра “Козацькі розваги”. грудень Кафедра КФК

 

17. Покладання квітів до пам’ятників полеглим воїнам.

 

до пам’ятних дат Шапірко Л.О.

учн. самовр.

18. Зустріч з працівниками військкомату. грудень Артюх М.Ф.
19. Всебічно підтримувати обдаровану молодь, допомагати їм в науковому спрямуванні навчальної діяльності. протягом року викладачі,

керівники гуртків

20. Організувати проведення в навчальних групах конкурсів, вікторин, олімпіад, історії України, історії рідного краю. протягом року викладачі історії,

бібліотекарі

 

 

Морально-правове виховання

 

Основні завдання: Виховання поваги до Конституції України, законодавства України, національної символіки. Виховання поваги, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу. Формування в учнів толерантної поведінки, моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).Сприяння розвитку громадської активності та ініціативи учнів через учнівське самоврядування.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Ознайомлення учнів із Статутом училища, з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов`язками учнів. вересень Кл. керівники, майстри в/н
2. Організація заходів, присвячених видатним датам в історії України та загальнодержавним святам. протягом року Заст. дир. з вих. роботи
3. Організація заходів, присвячених  розвитку культур нашого світу та формуванню толерантності в учнів, запобігання проявам нетерпимості та ксенофобії. протягом року Керівники навчальних груп
4. Тестування студентів „Чи знаю я закон?”

«Мої моральні принципи».

протягом року Керівники навчальних груп
5. Проведення тижня правових знань. грудень

березень

Заст. дир. з вих. роботи

Викладачі

6. Організація зустрічей з працівниками правоохоронних органів та закладів охорони здоров’я. за графіком Заст. дир. з вих. роботи
7. Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями, схильними до правопорушень. постійно Заст. дир. з вих. роботи
8. Організація постійно діючої виставки правової літератури в бібліотеці. постійно Зав. бібліотекою
9. Проаналізувати та доповнити заходи по виконанню «Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю», «Цільової програми по попередженню насильства та жорстокого поводження серед учнівської молоді».

 

вересень

жовтень

Заст. дир. з вих. роботи
 

 

 

10.

 

Організація і проведення тематичних виховних годин:

«Права та обов’язки громадянина України»;

«Права та обов’язки учнів, що проживають у гуртожитку»;

«Закон обов’язковий для всіх»;

«Права та обов’язки батьків та дітей»;

«День прав людини».

 

 

 

протягом року

 

 

Керівники навчальних груп

 

11.

Виховні години: “Про зовнішність, мову та духов­ну культуру”, “Моральний ідеал людини, його роль у житті молоді”, “Утверджуй у собі людину”,  “Мистецтво спілкування”.

 

Протягом року Кл. керівники, майстри в/н
12. Проведення інформаційних годин про права людини з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

 

грудень Дударик Є.Г.
 

13.

Забезпечити вивчення основних положень Конституції України, законів Украї­ни, Декларації прав дитини та Конвенції ООН про права дитини, інших норматив­но-правовихдокументів.  

Протягом року

 

Кл. керівники, майстри в/н

14. Виховувати в учнівської молоді повагу до родини, роду, інтерес до вивчення свого родоводу, національних, релігійних тра­дицій, обрядів, родинних свят: «Вклоні­мося мамі до землі», «Батьківський дім», «Сімейні реліквії».  

Протягом року

 

Кл. керівники, майстри в/н

вихователі

 

 

 

15.

Сприяти засвоєнню учнівською молоддю принципів загальнолюдської, народної моралі, основних етичних категорій. 3 ці­єю метою провести бесіди: «Ввічливість як основа вихованості», «Запрошення до люстерка», «Скромність прикрашає лю­дину», «Коли яке слово мовити».  

 

Протягом року

 

 

Кл.

керівники, майстри в/н

вихователі

 

Професійне виховання

 

Основні завдання: Виховання любові до професії. Виховання свідомого творчого ставлення до навчання, формування навичок та умінь самостійної роботи, відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості. Розвиток творчих індивідуальних та інтелектуальних здібностей.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Збори за фахом. вересень Голови ЦК
2. Курсові збори та виховні години: ”Твоя професія”, „Талант і труд”, „Права та обов’язки учнів училища”.

Правила внутрішнього розпорядку.

вересень Керівники навчальних груп, голови ЦК
3. Зустрічі з фахівцями своєї справи, випускниками училища,  викладачами. протягом року Керівники навчальних груп, голови ЦК
4. Анкетування учнів з професійного навчання. лютий Психолог
5. Зустрічі з ветеранами праці. вересень,

травень

Керівники навчальних груп, голови ЦК
6. Звітний концерт навч. закладу березень Керівники гуртків
7. Участь у  конкурсах фахової майстерності серед майстрів та учнів ПТНЗ за професіями. протягом року Голови ЦК,

викладачі

8. Закріпити ділянки території училища за навчальними групами для наведення належного порядку вересень Заст. дир. з вих. роботи
9. Організувати чергування в кабінетах, навчальних лабораторіях протягом року Заст. дир. з вих. роботи
10. Організувати цикл лекцій і бесід для старшокласників із проблем підготовки до життя у ринкових умовах. березень Заст. дир. з вих. роботи
11. Організація роботи гуртків технічної творчості. протягом року Керівники навчальних груп
12. Психологічна підготовка до трудової діяльності. протягом року психолог
13. Зустріч з працівниками центру зайнятості з метою інформування випускників про стан ринку праці. березень Керівники навчальних груп
14. В рамках проведення предметних тижнів по спеціальностях організувати виставки виробів учнів. протягом року Педагогічні працівники
15. Активізувати роботу гуртків технічної творчості. протягом року Педагогічні працівники

 

Художньо-естетичне виховання

 

Основні завдання: Формування знань, умінь, понять, уявлень, що забезпечують естетичне відношення до дійсності, розуміння та оцінка прекрасного в природі, мистецтві та спілкуванні здатність до творчої діяльності у мистецькій сфері тасамореалізації. Виховання естетичних поглядів, смаків та переконань, художнього кругозору.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Організація і проведення заходів, присвячених календарним датам та традиціям навч. закладу:

День знань

День працівника освіти

День студента

День пам’яті жертв голодомору

Конкурс винахідливих та кмітливих

Новорічні та Різдвяні свята

День Соборності

День Св. Валентина

Свято випускника

Міжнародний жіночий день 8 Березня

День гумору

ЧАЕС – погляд через роки

Урочисте вручення дипломів

 

 

 

1 вересня

вересень

жовтень

листопад

листопад грудень

лютий

лютий

лютий

березень

квітень

квітень

червень

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, голови ЦК, керівники навчальних груп

2. Участь в обласному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» у номінаціях :

–         «Українська вишиванка»

–         «Плетіння бісером»;

–         «Декоративний розпис, народний живопис»;

–         «Вироби з лози»;

–         «Різьба по дереву».

ІІ семестр Керівники гуртків
3. Участь у міських конкурсах та виставках професійної майстерності. протягом року Заст. дир. з вих. роботи
4. Знайомство з шедеврами – результатами атестаційних робіт учнів різних професій для виховання особистості та створення умов для вільного формування власного світогляду учнів. постійно Викладачі та майстри з фаху
5. Відвідування виставок училищних, міських та обласних. Постійно Керівники навчальних груп
6. Провести анкетування учнів з метою виявлення уподобань, інтересів, смаків. вересень Керівники навчальних груп
7. Участь у районних, обласних конкурсах художньої самодіяльності.

 

протягом року Керівники гуртків
8. Провести міні – концерти  навчальних  груп. 1 курсу.

 

вересень Керівники гуртків
9. Організувати роботу гуртків художньо-естетичного спрямування: та декоративно-вжиткового мистецтва.

 

вересень Керівники гуртків
10. Конкурс стіннівок до свят.

 

протягом року Рада учнівського самовряду­вання
 

11.

З метою естетичного виховання учнів провести виховні години:

–  «Моє життя – моя доля»;

–  «Культура спілкування»;

–  «Як виховати силу волі»;

–  «Коли люди перестають читати, вони перестають мислити»;

–  «Твоя життєва позиція»;

–  «Як знаходити друзів (ідоли та ідеали)»;

–  «Толерантність – риса українців».

 

протягом року

Кл.керівники,

майстри в/н,

бібліотекар

 

 

Фізичне виховання

та формування здорового способу життя

 

Основні завдання: Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості, виховувати фізично і морально здорову людину, уміння дотримуватись правил здорового способужиття, безпеки власної життєдіяльності, розпізнавати та протидіяти факторам шкідливого впливу на здоров’я людини; здійснення самоконтролю, самооцінювання, саморегуляції. Вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини; прагнення бути фізично здоровою людиною.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Проведення „Днів здоров’я” та „Тижнів здорового способу життя” вересень квітень Заст. дир. з вих. роботи, керівник з фіз. виховання
2. Участь у міських та районних спортивних змаганнях згідно з планом керівник з фіз. Виховання250,
3. Організація та проведення медичного огляду учнів вересень Медсестра. лікар
4. Організація та проведення зустрічей з медичними працівниками та проведення бесід по пропаганді здорового способу життя протягом року Заст. дир. з вих. роботи
5. Організація та проведення конкурсу на кращу аудиторію та кімнату гуртожитку

 

грудень, травень Заст. дир. з вих. роботи, уч. рада гуртожитку
6. Організація оздоровлення учнів протягом року Заст. дир. з вих. роботи, уч.проф.ком.
7. Участь у заходах:

До Дня фізичної культури і спорту;

День боротьби зі СНІДом;

День довкілля.

 

протягом року

 

Керівники навчальних груп

8. Планування спортивних заходів і змагань на поточний навчальний рік

 

вересень Рада КФК
9. Організація роботи спортивних секцій

 

протягом року Рада КФК
10. Формування навичок здорового способу життя (проведення тренінгів)

 

протягом року психолог
11. Підвищення якості уроків фізичного виховання, контроль відвідування їх учнями протягом року Керівник фізвиховання
12. Провести цикл бесід і виховних годин на теми: «Особиста гігієна та режим дня», «Наш вільний час і здоровий спосіб життя», «Здоров’я молоді – здоров’я нації», «Профілактика виробничого травматизму»

 

протягом року Керівники навчальних груп, вихователі
13. Організація корисного дозвілля і активного відпочинку, розвиток моральних і вольових якостей, прагнення до самовдосконалення, готовності до праці та захисту Вітчизни

 

протягом року за планом Рада КФК, медсестра
14. Створити та організувати роботу спеціальної ме­дичної групи до 15.09. Рада КФК, медсестра
 

15

Забезпечити дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримання порядку на своєму робочому місці, у навчальній аудиторії протягом року Керівники груп

медсестра

 

16.

Створювати матеріальну базу для впрова­дження уроків фізкультури протягом року Рада КФК,
 

17.

Створення банку наукової та навчально-методичної літератури на тему ведення здорового способу життя.  

протягом

року

Рада КФК

бібліотекарі

 

 

18.

Продовжувати вивчати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси та потреби, допомагати в пізнанні власного характеру в боротьбі з негативними рисами, вихованні позитивних якостей. протягом

року

 

Керівники груп

психолог

19. Систематично проводити години спілкування по профілактиці правопорушень, наркоманії, тютюнопалінню, алкоголізму, СНІДу. протягом

року

 

Керівники груп

 

20. Максимально залучити учнів училища в гуртки та секції, особливу увагу звернути на «важких» підлітків. протягом

року

 

Керівники груп

 

Сімейне виховання та робота з батьками

 

Основні завдання: Спільна цілеспрямована робота по вихованню студентів шляхом залучення батьків до навчально-виховного процесу.

Своєчасне інформування батьків про результати навчання та поведінку їх дітей. Формування навичок самоврядування, соціальної активності та відповідальності.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Організувати роботу батьківських комітетів у групах, делегувати представників до Піклувальної ради училища протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп
2. Провести загальні батьківські збори училища 1 раз на семестр Дирекція
3. Організувати роботу психологічної служби для батьків (консультації) протягом року Заст. дир. з вих. роботи,

психолог

4. Зустріч батьків з працівниками правоохоронних органів протягом року Дирекція училища
5. Організувати роботу батьківського всеобучу (окремий план) протягом року Керівники навчальних груп
6. Здійснювати постійний контроль за дітьми з неблагополучних сімей систематично Керівники навчальних груп
7. Виявити неблагополучні, неповні, проблемні сім’ї; сім’ї, де мати-одиначка і надавати їм допомогу з питань виховання дітей

 

протягом року

 

Керівники навчальних груп, психолог
8. Опрацювати нормативну документацію у зв’язку з наявністю учнів пільгових категорій з метою своєчасного і дієвого виконання нормативу протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп
9. Співпрацювати з батьками проблемних дітей з метою отримання позитивного  результату протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп
10. Затвердити плани виховної роботи керівників навчальних груп щомісяця Заст. дир. з вих. роботи
 11. Посилити контроль за пропусками уроків учнями без поважних причин і порушенням дисципліни, своєчасно доводити відповідну інформацію до батьків учнів.

 

Протягом навчального року Дирекція, керівники груп
12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати роботу батьківського всеобучу :

– Харчування підлітків – запобігання хворобам.

–         Хто друзі ваших дітей?

–         Особливості поведінки наркоманів.

–         Права дітей. Молодіжна політика в Україні.

–         Група ризику: як вирішити проблему?

–         Фактори, що впливають на виникнення в підлітків вживання наркотичних речовин.

–         Мотиви і причини прилучення підлітків до спиртних напоїв.

–         Пияцтво і алкоголізм – їх суть і характеристика

 

 

Вересень

 

Вересень

Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

 

Лютий

 

 

Березень

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічна

служба

13.  Забезпечити виконання чинного законодавства та розпорядчих документів щодо формування у дітей та молоді основ здорового способу життя, профілактики захворюваності, збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. постійно майстри в/н та класні керівники

 

Превентивне виховання

 

Основні завдання: упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь. Спрямування на формування позитивних соціальних установок в учнів, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних  впливів до соціального оточення, ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя; впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу..

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Організувати роботу штабу профілактики правопорушень вересень Заст. дир. з вих. роботи
2. Розробити спільні заходи з органами та службами, які працюють з неповнолітніми вересень Заст. дир. з вих. роботи
3. Зустрічі з працівниками міліції, суду, прокуратури, ДАІ тощо протягом року Заст. дир. з вих. роботи
4. Ведення картотеки (облік учнів з асоціальною поведінкою) протягом року Заст. дир. з вих. роботи
5. Зустрічі з лікарями різних фахів протягом року Заст. дир. з вих. роботи, медсестра
6. Проведення тижня превентивного виховання ІІ семестр Заст. дир. з вих. роботи
7

 

 

 

 

Цикл бесід і виховних годин: «Проблеми сучасної молоді», «Підлітки: злочин і кара», «Здоровий спосіб життя. Хто ЗА?», «Падіння моралі: проституція та її наслідки»

 

протягом року

 

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Щоденно виявляти конкретні причи­ни пропусків занять учнями, оперативно вживати заходів виховного впливу на під­літків, які пропускають заняття без по­важних причин

протягом року

 

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

 

 

 

9.

 

 

 

Працювати над удосконаленням форм і методів діяльності ради профілактики правопорушень

 

протягом року

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

 

10..

Проводити обговорення телепередач, ста­тей на правову тематику

 

протягом року

 

 

Керівники груп

 

 

 

11.

Посилити увагу до дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклуван­ня, проводити з ними попереджувальну, профілактичну роботу протягом року

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

12. Попередження суїциду. Запобігання торгівлі людьми протягом року Заст. дир. з вих. роботи
 

13.

 

 

 

 

 

Тиждень здоров`я

–         круглий стіл «Що таке здоровий спосіб життя?»;

–         диспут «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення»;

–         тестування «Чи схильний ти до наркотиків?»;

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Кафедра

КФК

 

Психологічна служба

14.

 

виховна година «Твоє здоров`я в твоїх руках». квітень Кафедра КФК
 

 

15.

До Всесвітнього дня без тютюну провести

–         рольову  гру «Суд над тютюном»

–         акція «Сигаретку на конфетку»

–         виховна година «За хмарою тютюнового диму»

 

травень Психологічна служба

 

Екологічне виховання

 

Основні завдання: Нагромадження в людини екологічних знань, виховання любові до природи, прагнення берегти і примножувати її багатства; формування вмінь та навичок природоохоронної діяльності; усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини; формування пізнавального інтересу до природи, необхідності гармонійного співіснування людини та природи, дбайливого ставлення до природи  в традиціях українського народу.

Заходи Термін Відповідальний
1. Сприяти розвитку в учнів екологічної культури  під час проведення уроків теоретичного та практичного курсів. постійно колектив  закладу
 

2.

Сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі. постійно актив груп
3. Формувати моральні почуття обов’язку і відповідальності за збереження природи, спонукати до природоохоронної  діяльності. постійно викладачі і майстри в/н
4.. Озеленення території навчального закладу. протягом року  Дирекція, керівники груп
5.. Бібліотечний урок «Цікаве поруч з нами». березень Бібліотекарі
6.. Вечір пам’яті «Чорнобиль»: події та уроки. квітень Вихователі
7. Проведення заходів до Міжнародного дня охорони навколишнього середовища. травень-червень Керівники груп
8. Організація виставки літератури із захисту навколишнього середовища. протягом року Заст. дир. з вих. роботи, бібліотекарі
9. Дотримання санітарного стану закріпленої території за навчальною групою. Участь в акції «Училище – твій дім, наведи порядок в нім». протягом року Керівники груп
10. Виховні години на екологічну тематику.

 

протягом року Керівники груп
 

11.

 

 

Закріплення території училища за навчальними групами та оформлення клумб, алей, газонів. протягом року

 

 

Керівники груп

 

 

 

12. Провести бесіди з метою пояснення учням явищ природи, турботи про її охорону, цінувати красу і багатство рідного краю, виховання дбайливого і бережного ставлення до суспільної власності. протягом року Керівники груп

 

Заступник директора з  виховної роботи                                      Шапірко Л.О.

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *