План виховної роботи в гуртожитку на 2018– 2019 навчальний рік

 

«Затверджую»

В.о. директора ВПУ-22 м. Сарни

_________Городнюк  В.П.

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 Вищого професійного училища № 22

м. Сарни

 на 2018/ 2019 н. р.

 У центрі освітнього процесу Вищого професійного училища  № 22   – учень . Життєвий досвід учня – вирішальний фактор формування особистості ; учень сам створює свою особистість, а вся система навчання і виховання повинна допомогти йому виявити у собі і розвинути те, що йому  органічно притаманне .Студентський вік є періодом найбільш інтенсивного соціального формування особистості. Це період пошуків самоствердження і самостійності, розвитку професійного мислення і образу поведінки, тобто період, який суттєво впливає на всі подальші роки життя

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму . При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді .

 

Тема виховноїроботи Вищого професійного училища № 22 м. Сарни

 

Виховання гармонійно розвиненої, соціально – активної                     і високоосвіченої, національно – свідомої людини.

 

Головна мета виховання:

 

Формування морально-духовної, життєвокомпетентної

особистості, яка успішнореалізується в соціумі як громадянин,

сім’янин, професіонал.

 

Мета виховання конкретизується через систему

 таких виховних завдань:

 

 • формування громадянина – патріота України , підготовленого до життя , з високою національною свідомістю ;
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • сприяннянабуттюучнівськоюмолоддюсоціальногодосвіду, успадкуваннюдуховнихнадбаньукраїнського народу;
 • формуваннямовноїкультури, оволодіння і вживанняукраїнськоїмови як духовного коду нації;
 • забезпеченнядуховноїєдностіпоколінь, вихованняповаги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;
 • формуваннядосвідугуманістичнихвідносиннаосновізасвоєння та реалізації в повсякденномужиттіетичних норм і гуманноїморалі;
 • посиленняролісім’ї у вихованнідітей, зміцненняїївзаємодії з закладом;
 • розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу учнівського і молодіжного руху;
 • забезпечення взаємодії закладу з соціальними інститутами дотичними до виховання дітей та учнівської молоді,
 • формуванняпочуття господаря: госпо­дарськоївідповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомогоставлення до життя в умовахринковихвідносин;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоровя та здоров’я інших громадян ,  формування  засад здорового способу життя , збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я;
 • формуванняекологічноїкультури, гармонізаціявідносинособистості з природою;
 • спонуканнязростаючоїособистості до протидіїпроявамаморальності, правопорушен­ням, бездуховності,антигромадськійдіяльності.
 • вихованняправовоїкультури, поваги до КонституціїУкраїни, законівУкраїни, державноїсимволіки.

 

 

Система навчально-виховної роботи з учнями Вищого професійногоучилища № 22м. Сарни  створена за наступними напрямками:

 • Організаційна робота
 • Індивідуальна робота
 • Патріотичне виховання та формування національної самосвідомості
 • Морально-правове виховання
 • Професійне виховання
 • Художньо-естетичне виховання
 • Фізичне виховання та формування здорового способу життя
 • Сімейне виховання та робота з батьками
 • Превентивне виховання
 • Екологічне

 

При організації виховної роботи в ВПУ-22 м. Сарни 

застосовуються принципи:

 • Принцип національної спрямованості.
 • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості.
 • Принцип культуровідповідності.
 • Принцип цілісності.
 • Принцип особистісної орієнтації
 • Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
 • Принцип превентивності.

Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи, взаємопов’язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є  запорукою ефективного виховного процесу.

 

 

Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення

педагогічної майстерності працівника:

 • діагностика професійної підготовленості педагогів з питань виховання;
 • організація роботи семінарів, творчих груп, класних керівників, вихователів, керівників гуртків та об’єднань за інтересами;
 • проведення різноманітних методичних заходів з педагогами;
 • забезпечення педагогічних працівників інформацією про досягнен­ня науки, досвід, новинки методичної літератури з проблем виховання;
 • вивчення педагогічного досвіду, визначення шляхів його використання;
 • самоосвіта педагогічних працівників .

 

Позаурочна робота з учнівським колективом:

 • проведення традиційних загальноучилищних заходів;
 • організаціядіяльностіорганівучнівськогосамоврядування;
 • діяльністьпедагогічногоколективу щодо розвитку творчих здібностей учнів-робота клубів та об’єднань за інтересами;
 • організація і проведенняпрофесійнихтижнів, конкурсівпрофесійноїмайстерності
 • фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.
 • різні види індивідуальної роботи з учнями

Робота з батьками.

         Щоденне спілкування з батьками учнів, які відвідують училище, здійснюється класними керівниками , майстрами виробничого навчання та вихователями гуртожитку.

Це спілкування спрямоване на забезпечення систематичного інформування батьків про життя дитини в закладі  і підтримки контакту в родині.З батьками проблемних учнів зустрічаються всі фахівці згідно складеної корекційної програми. Теми і цілі бесід відображаються у планах бесід і спираються на матеріал спостережень, діагностики, програмного матеріалу.

 

Джерелами плану виховної роботи навчального закладу є: документи Верховної Ради України; нормативні матеріали Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Рівненської облдержадміністрації; методичні рекомендації; пропозиції педагогічних працівників закладу, батьків; передовий педагогічний досвід інших навчальних закладів; науково-педагогічна та методична література; аналіз роботи навчального закладу за минулий рік.    Кожен з напрямків буде розкриватися згідно з окремим планом виховної  роботи , що додається .

Контроль за станом позаурочної виховної роботи:

Контроль за станом виховної позаурочної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад,з вивчення стану роботи з певного питання,нарад з педагогічними працівниками,  при директорові, а також через систематичне відвідування позаурочних заходів.

Організаційна робота

 Основні завдання: Сформувати колектив однодумців, здатних спрямувати виховну роботу на конкретного учня і створити міцний фундамент для всебічного і гармонійного розвитку особистості з високоморальною громадянською позицією.

 

Заходи Термін Відповідальний
 

1.

Систематизуватиплануючудокументацію з питаньвиховноїроботи та позаурочноїзайнятостіучнів в училищі

 

вересень Шапірко Л.О.
 

2.

Підготувати наказ про закріплення за навчальнимигрупамимайстріввиробничогонавчання, класнихкерівників.

 

до 01.09 Шапірко Л.О.
 

3.

Проведенняурочистоговідкриттянавчального року та Дня Знань  ( за окремим планом) 01.09 Шапірко Л.О.
 

4.

Проведення в групахорганізаційнихзборівщодоформуванняучнівсько-гоколективу та учнівськогосамов-рядування  

вересеь

 

Керівники навчальних груп

5. Організація роботи органів учнівського самоврядування (за окремим планом).  протягом року Керівники навчальних груп
6. Сформувати склад Ради профілактики правопорушень та склад Піклувальної ради. вересень Шапірко Л.О.
7. Організація спільної роботи з батьками,   працівниками правоохоронних органів, соціальних служб, служб в справах дітей, ювінальною превенцією протягом року Шапірко Л.О.
8. Організація роботи гуртків, секцій, клубів тощо, залучення учнів до участі в них. протягом року Керівники навчальних груп

Дирекція

9. Вивчення особових справ учнів, формування банку даних про контингент учнів. вересень Майстри в/н, кл. керівники
10. Проведенняанкетуваннясередучнівнавчального  закладу  з метою виявленнянахилів, здібностей

 

до 15.09 Керівники навчальних груп
11. Індивідуальні та груповіконсультаціїучнів. постійно Психолог
12. Консультаційна робота «Телефону довіри». постійно Психолог
13. Організація і проведення загально училищних зборів і лінійок (за окремим планом). протягом року Дирекція
14.  Збори жителівгуртожитку з метоюознайомленняучнівіз правилами поведінки та внутрішньогорозпорядку в училищі  та гуртожитку.

 

вересень Дирекція
15.. Провести роботу по оновленнюінформаційнихстендів.

 

 

вересень

 

Шапірко Л.О.

16. Забезпечити відзначення ювілейних дат, випуск стіннівок. протягом  року Шапірко Л.О.

Керівники навчальних груп

17. Поповнення експозиції музею навчального закладу. протягом  року Шапірко Л.О.

Зав. музеєм

18. Організація і проведення предметних тижнів (за окремим планом). протягом  року Атясова Е.В.
19. Організація і проведення профорієнтаційної роботи (за окремим планом). протягом  року Дирекція
20. Участь у районних, обласних конкурсах (за окремим планом). протягом  року Заст.директора, керівники груп
21. Наданняшефськоїдопомоги одиноким, немічним людям, ветеранам ДругоїСвітовоївійни, догляд  за могилами загиблихвоїнів . постійно кл. керівники,

майстри в/н, РУС

22. Провести акції:

– чисте довкілля;

– подаруй бібліотеці книгу;

– милосердя;

– за здоровий спосіб життя;

– анти-СНІД;

– «Училище – твій дім, наведи порядок в нім».

протягом  року Заст.директора, керівники груп
23. Затвердження планів виховної роботи керівників навчальних груп. щомісяця Шапірко Л.О.
24. Контроль за відвідуванням уроків, годин спілкування. протягом  року Дирекція
25. Організація індивідуальних зустрічає з батьками учнів, бесіди та консультації з питань навчання та виховання. протягом  року Керівники навчальних груп
26. Вивчення умов проживання учнів, що мешкають на приватних квартирах. систематично Керівники навчальних груп
 27. Організація зустрічей адміністрації з активом груп. 1 раз на семестр Шапірко Л.О.
 

28.

Проведення з учнямиінструктажів з  безпекижиттєдіяльності, охоронипраці та технікибезпеки. постійно Інженер з охоронипраці,

кл.керівники, майстри в/н

 

29.

Створення умовдля змістовного дозвілля та зайнятості молоді в позаурочний час, попередження і профілактика злочинності серед учнів

 

протягом  року Дирекція
30. Організація та проведення  засідання учнівської ради.

 

щомісячно

 

Шапірко Л.О.
31.  Організація та проведеннятематичних екскурсій по визначних місцях

 

протягом  року Дирекція
32.  

Проведення підсумків на  кращу навчальну групу.

 

щомісячно Шапірко Л.О.

учнів. самовряд.

33. Виконанняпротокольнихдоручень.

 

постійно Шапірко Л.О
34. Впровадження у практику передового педагогічної досвіду педагогічний працівників  закладу

 

постійно Шапірко Л.О

 

 • Навчально-виховна робота у гуртожитку здійснюється за окремим планом

.

 • Навчально-виховна робота бібліотеки здійснюється за окремим планом.

 

 • Навчально- виховна робота психологічної служби здійснюється за окремим планом

 

Індивідуальна робота

 

Основні завдання: Сформувати первинні колективи – учбові групи, які здатні виконувати завдання, що стоять перед училищем; забезпечити реалізацію принципів колективної співпраці і виховання у поєднанні з індивідуальною відповідальністю за доручену справу;вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності.

 

 

Заходи Термін Відповідальний
 

1.

Провести соціальну та профілактичну діагностику учнів (анкети, тести, особові справи) вересень Психолог

Керівники навчальних груп

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів протягом року Керівники навчальних груп
3. Оформлення соціальних паспортів груп, навчального закладу вересень Керівники навчальних груп
 

4.

Знайомство учнів з правилами внутрішнього розпорядку училища  та нормативно-правовими документами вересень Керівники навчальних груп
5. Систематичний контроль відвідуван-ня занять

 

протягом року Керівники навчальних груп
6. Виявлення і допомога неблагополуч-ним сім’ям протягом року Керівники навчальних груп
7. Вивчення соціального оточення учнів, умов проживання в гуртожитку, мікроклімату в сім’ях вересень Вихователі
8. Організація педагогічного патронажу за дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без батьківського піклування протягом року Керівники навчальних груп
9. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень протягом  року Керівники навчальних груп
10.  Контроль матеріально-побутових умов проживання та навчання дітей пільгової категорії.

 

протягом  року Керівники навчальних груп
 

 

11.

Проведення індивідуальної роботи з учнями, які потребують посиленого психолого-педагогічного впливу, з’ясовувати причини і умови, які сприяють поширенню негативних проявів в учнівському середовищі, вживати дієві заходи щодо їх усунення

 

протягом  року Керівники навчальних груп
 

12.

Удосконалення системи психолого-педагогічного діагностування учнів з девіантною поведінкою, надання їм психолого-педагогічної підтримки.

 

 

протягом  року Керівники навчальних груп
 

 

13.

Проведення  заходів  щодо формування в учнів здорового способу життя (шкідливість алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпека венеричних захворювань, СНІДу. протягом року психолог

Керівники навчальних груп

 

14..

 

 

 

 

 

Організація лекторіїв за темами:

– Здоровий спосіб життя;

– Взнай правду про наркотики;

– Туберкульоз – захворювання часу;

– СНІДу не має місця в нашому житті.

 

протягом

року

Керівники навчальних груп
 

 

 

15.

Провести:

–       Диспут «Що таке жити красиво»;

–       Лекції «Падіння моралі.    Години спілкування:

–       «Шлях до себе»;

–       «Знати, щоб жити»;

–       «Життя – твій вибір»;

–       «Духовність і здоров’я».

протягом року Керівники навчальних груп
16. Виконаннядержавноїсоціальноїпрограмипротидіїторгівлі людьми на період до 2020 року «Торгівля людьми – ганебнеявищесучасногосвіту». щороку Психологічна служба

 

 

Патріотичне виховання

та формування національної самосвідомості

 

Основні завдання: Виховання любові до Батьківщини, готовності до її

захисту, шанування, поваги до свого рідного краю, міста.

Формування національної свідомості, громадянської гідності, українського патріотизму,інтеграція національних та загальнолюдських цінностей,активна участь у доброчинній діяльності.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Організація вивчення рідного краю, екскурсії історичними місцями. згідно з планом протягом року Керівники навчальних груп
2. Проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини згідно з планом протягом року Заст. дир. з вих. роботи,керівники навчальних груп
3. Проведення тематичних уроків, лекцій, бесід з історії підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни вересень Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
4. Ознайомлення учнів з історією народних свят і обрядів. Провести:

виховні години цикл  бесід, присвячених історії культури України:

–       «Духовні традиції українців»;

–       «Традиції мого народу»;

загальноучилищні виховні заходи:

–       Свято Миколая;

–       Вечорниці на Андрія;

–       Свято Святого Валентина;

–       конкурс великодніх писанок;

–       Великоднє свято;

 

протягом року Заст. дир. з вих. роботи,

керівники навчальних груп

5. Проведення тематичних виховних годин:

«Звичаї та обряди українського народу »

згідно з планом Керівники навчальних груп
6. Організація літературних виставок до ювілейних дат діячів культури, мистецтва і науки України згідно з планом Зав. бібліотеки
7. Проведення шевченківських днів «Ми тебе не забули, Тарасе» (за окремим планом)

 

Березень – квітень Заступник з ВР.

класні керівники, вихователі.

 

8. Організація і проведення заходів до Дня Збройних Сил та до Дня захисника Батьківщини грудень,

лютий

Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
9. Поповнення куточку військової слави в музеї училища Протягом 2018 року Заст. дир. з вих. роботи
10. Проведення заходів, приурочених підготовці та відзначенню ювілейних дат, пов’язаних з життям видатних особистостей протягом року Дирекція училища, керівники навчальних груп
11. Організація зустрічей з ветеранами війни, дітьми війни,учасниками АТО та ветеранами праці квітень, травень Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
12. Організація шефської допомоги учасникам Великої Вітчизняної війни  дітям війни, ветеранам праці квітень, травень Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп
 

13.

Виконання заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування з питань Євроатлантичної інтеграції України.

 

постійно Кл.керівники, майстри в/н, вихователі
 

14.

Участь у благодійнихакціях, марафонах.

 

постійно Заст. дир. з вих. роботи,керівники навчальних груп
 

 

15.

 

Цикл бесід і виховних годин: «Що означає бути патріотом», «Твій подвиг, солдате, пам’ятатимуть нащадки»

 

протягом року

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усві-домлення сво­єї етнічної єдності, утвердження націо­нальної гідності провести:уроки мужності:  «Батьківщину – мати умій захищати» ;  «Збережемо пам’ять про подвиг» ; «Роки над пам’яттю невладні”.

«У житті завжди є місце подвигу» ; «Серед братських могил в краю степовім…»  ; «Будемо гідні слави героїв» ;  «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим»  ;  «Недописані сповіді, які опалила війна…»   ;

 виховні години: «Мій край — моя іс­торія жива»; «Від роду до роду слався, Україно», «Веде життєпис України до древніх українських міст», «Українці за кордоном», «Ми живемо в Україні»; «Хай буде мир на всій Землі» ; «Я – громадянин України і гордий цим», ; гру-екскурсію «Українська минув­шина»; годину спілкування «Який ідеал су­часної молодої людини — громадя-нинаУкраїни?»; «Що означає «бути патріотом своєї держави»?» ;літературно-мистецькі свята «Наша ду­ма, наша пісня…», «Любіть Україну, як сонце любіть», «Живи, прекрасна наша  мово», «Прийди до серця, Україно» ; година громадян-ськості «Українці – європейська нація»;круглий стіл «Україна та суміжні держави: проблеми та перспективи їх відносин»;години духовності «Благословенна та держава, що має відданих синів»; уроки громадянської єдності «Українське державотворення»;вшанування пам’яті жертв Голодомору «Людської пам’яті мости»;розмова в дружньому колі «Що я знаю про свою державу?»; година запитань і відповідей «Вивчаємо Конституцію України».

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники навчальних груп

бібліотекарі

вихователі

17. Організувати перегляд відеофільмів про Велику Вітчизняну війну протягом року Заст. дир. з вих. кер. навч. груп
18. Військово-спортивна гра “Козацькі розваги”. грудень Кафедра КФК

 

 19. Покладання квітів до пам’ятників полеглим воїнам.

 

до пам’ятних дат Шапірко Л.О.

учн. самовр.

20. Популяризаціявійськовоїслужбисередмолоді Зустрічі з працівниками військкомату грудень Артюх М.Ф.
21. Всебічно підтримувати обдаровану молодь, допомагати їм в науковому спрямуванні навчальної діяльності. протягом року викладачі,

керівники гуртків

22. Організувати проведення в навчальних групах конкурсів, вікторин, олімпіад, історії України, історії рідного краю протягом року викладачі історії,

бібліотекарі

 

 

Морально-правове виховання

 

Основні завдання: Виховання поваги до Конституції України, законодавства України, національної символіки. Виховання поваги, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу. Формування в учнів толерантної поведінки, моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості), формування почуттів і переконань, умінь та навичок.

Сприяння розвитку громадської активності та ініціативи учнів через учнівське самоврядування.

Заходи Термін Відповідальний
1. Ознайомлення учнів із Статутом училища , з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов`язками учнів вересень Кл.керівники, майстри в/н
2. Організація заходів, присвячених видатним датам в історії України та загальнодержавним святам протягом року Заст. дир. з вих. роботи
3. Організація заходів, присвячених  розвитку культур нашого світу та формуванню толерантності в учнів, запобігання проявам нетерпимості та ксенофобії. протягом року Керівники навчальних груп
4. Тестування учнів « Чи знаю я закон?»,

«Мої моральні принципи.»

протягом року Керівники навчальних груп
5. Проведення тижня правових знань. грудень

березень

Заст. дир. з вих. роботи

Викладачі

6. Організація зустрічей з працівниками правоохоронних органів та закладів охорони здоров’я. за графіком Заст. дир. з вих. роботи
7. Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями, схильними до правопорушень постійно Заст. дир. з вих. роботи
8. До Міжнародного дня толерантності проведення бесід, виховних години, Листопад Психологічна служба
9. Організація постійно діючої виставки правової літератури в бібліотеці постійно Зав. бібліотекою
10. Проаналізувати та доповнити заходи по виконанню «Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю», «Цільової програми по попередженню насильства та жорстокого поводження серед учнівської молоді»

 

вересень

жовтень

Заст. дир. з вих. роботи
 

 

 

11.

 

Організація і проведення тематичних виховних годин:

«Права та обов’язки громадянина України »;

« Права та обов’язки учнів, що прожива-ють у гуртожитку »;

« Закон обов’язковий для всіх »;

« Права та обов’язки батьків та дітей »;

« День прав людини », «Як не стати жертвою злочину», Видиадмінпорушеньнеповнолітніми»,«Відповідальність за правопорушення»,

 

 

 

 

протягом року

 

 

Керівники навчальних груп

 

12.

Виховні години: “Про зовнішність, мову та духов­ну культуру”, “Моральний ідеал людини, його роль у житті молоді”, “Утверджуй у собі людину”,  “Мистецтво спілкування”.

 

протягом року Кл.керівники, майстри в/н
13. Проведення інформаційних годин про права людини з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

 

грудень Дударик Є.Г.
 

14.

Забезпечитививченняосновнихполо­женьКонституціїУкраїни, законівУкраї­ни, Декларації прав дитини та Конвенції ООН про права дитини, інших норматив­но-правовихдокументів  

протягом року

 

Кл.керівники, майстри в/н

 

 

15.

Виховувати в учнівської молоді повагу до родини, роду, інтерес до вивчення свого родоводу, національних, релігійних тра­дицій, обрядів, родинних свят: «Вклоні­мося мамі до землі», «Батьківський дім», «Сімейні реліквії»  

Протягом року

 

Кл.керівники, майстри в/н

вихователі

 

 

 

16.

Сприятизасвоєннюучнівськоюмолоддюпринципівзагальнолюдської, народноїморалі, основнихетичнихкатегорій. 3 ці­єю метою провести бесіди: «Ввічливість як основа вихованості», «Запрошення до люстерка», «Скромністьприкрашаєлю­дину», «Коли яке слово мовити»  

 

Протягом року

 

 

Кл.керівники, майстри в/н

вихователі

 

Професійне виховання

 

Основні завдання: Виховання любові до професії. Виховання свідомого творчого ставлення до навчання, формування навичок та умінь самостійної роботи, відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості.Розвиток творчих індивіду-альних та інтелектуальних здібностей.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Збори за фахом. вересень Голови ЦК
2. Курсові збори та виховні години: «Твоя професія», «Талант і труд «, «Права та обов’язки учнів училища»,«Правила внутрішнього розпорядку». вересень Керівники навчальних груп, голови ЦК
3. Зустрічі з фахівцями своєї справи, випускниками училища,  викладачами. протягом року Керівники навчальних груп, голови ЦК
4. Анкетування учнів з професійного навчання. лютий Психолог
5. Зустрічі з ветеранами праці. вересень,

травень

Керівники навчальних груп, голови ЦК
6. Звітний концерт навчального  закладу березень Керівники гуртків
7. Участь у  конкурсах фахової майстерності серед майстрів та учнів ПТНЗ за професіями протягом року Голови ЦК,

викладачі

8. Закріплення  ділянок  території училища за навчальними групами з метою наведення належного порядку вересень Заст. дир. з вих. роботи
9. Організація чергування в кабінетах, навчальних лабораторіях протягом року Заст. дир. з вих. роботи
10. Організація циклу лекцій і бесід для старшокурсників із проблем підготовки до життя у ринкових умовах березень Заст. дир. з вих. роботи
11. Організація роботи гуртків технічної творчості протягом року Керівники навчальних груп
12. Психологічна підготовка до трудової діяльності протягом року психолог
13. Зустрічі з працівниками центру зайнятості з метою інформування випускників про стан ринку праці . березень Керівники навчальних груп
14. В рамках проведення предметних тижнів по спеціальностях організовувати виставки виробів учнів протягом року Педагогічні працівники
15. Випуск тематичного бюлетеня «Знання для майбутньої професії» Вересень керівники 1 року  навчання

 

Художньо-естетичне виховання

 

Основні завдання: Формування знань, умінь, понять, уявлень, що забезпечують естетичне відношення до дійсності, розуміння та оцінка прекрасного в природі, мистецтві та спілкуванні здатність до творчої діяльності у мистецькій сфері тасамореалізації.

Виховання естетичних поглядів, смаків та переконань, художнього кругозору;

.

Заходи Термін Відповідальний
 

 

 

 

 

1.

Організація і проведення заходів, присвячених календарним датам та традиціям навчального . закладу:

День знань

День Партизанської слави

День працівника освіти

Свято українського козацтва

День студента

День пам’яті жертв голодомору

Конкурс винахідливих та кмітливих

Новорічні та Різдвяні свята

День Гідності та Свободи

День пам’яті жертв  голодомору;

День Соборності

День вшанування героїв Небесної сотні

День Св. Валентина

Заходи до дня виводу військ з Афганістану;

Свято випускника

Міжнародний жіночий день 8 Березня

День гумору

ЧАЕС – погляд через роки

День пам’яті та примирення

День перемо́ги над наци́змом у Дру́гійсвітові́йвійні́ ;

День вишиванки

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Урочисте вручення дипломів

 

 

 

протягом

року

 

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, голови ЦК, керівники навчальних груп

 

 

 

 

2.

Участь в обласному конкурсі декоративно-ужиткового та образотвор-чого мистецтва «Знай і люби свій край» у номінаціях :

–         «Українська вишиванка»

–         «Плетіння бісером»;

–         «Декоративний розпис, народний живопис»;

–         «Вироби з лози»;

–         «Різьба по дереву».

ІІ семестр Керівники гуртків
3. Участь у міських конкурсах та виставках професійної майстерності протягом року Заст. дир. з вих. роботи
4. Знайомство з шедеврами – результатами атестаційних робіт учнів різних професій для виховання особистості та створення умов для вільного формування власного світогляду учнів постійно Викладачі та майстри з фаху
5. Відвідування виставок училищних, міських та обласних. Постійно Керівники навчальних груп
6. Провести анкетування учнів з метою виявлення уподобань, інтересів, смаків вересень Керівники навчальних груп
7. Участь у районних, обласних конкурсах художньої самодіяльності

 

протягом року Керівники гуртків
8. Провести міні – концерти  навчальних  груп. 1 курсу

 

вересень Керівники гуртків
9. Організувати роботу гуртків художньо-естетичного спрямування: та декоративно-вжиткового мистецтва;

 

вересень Керівники гуртків
10. Конкурси стіннівок до свят

 

протягом року Рада учнівського самовряду­вання
 

11.

З метою естетичного виховання учнів провести виховні години:

–  «Моє життя – моя доля»;

–  «Культура спілкування»;

–  «Як виховати силу волі»;

–  «Коли люди перестають читати, вони перестають мислити»;

–  «Твоя життєва позиція»;

–  «Як знаходити друзів (ідоли та ідеали)»;

–  «Толерантність – риса українців»

 

протягом року

Кл.керівники,

майстри в/н,

бібліотекар

 

 Фізичне виховання

та формування здорового способу життя

 

Основні завдання: Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості ,виховувати фізично і морально здорову людину, уміння дотримуватись правил здорового способужиття , безпеки власної життєдіяльності ,розпізнавати та протидіятифакторам шкідливого впливу на здоров’я людини; здійснення самоконтролю, самооцінювання, саморегуляції. Вмінняцінувати себе як унікальну і неповторнуособистість, знати наслідкинегативноговпливушкідливихзвичок наздоров’я люди-ни; прагнення бути фізично здоровою людиною.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Проведення „Днів здоров’я” та „Тижнів здорового способу життя” вересень, квітень Заст. дир. з вих. роботи, керівник з фіз. виховання
2. Участь у міських та районних спортивних змаганнях згідно з планом Кафедра КФК ,
3. Організація та проведення медичного огляду учнів вересень Медсестра. лікар
4. Організація та проведення зустрічей з медичними працівниками та проведення бесід по пропаганді здорового способу життя протягом року Заст. дир. з вих. роботи
5. Організація та проведення конкурсу на кращу аудиторію та кімнату гуртожитку

 

грудень, травень Заст. дир. з вих. роботи, уч. рада гуртожитку
6. Організація оздоровлення учнів протягом року Заст. дир. з вих. роботи, уч.проф.ком.
7. Участь у заходах:

До Дня фізичної культури і спорту;

День боротьби зі СНІДом;

День довкілля.

 

протягом року

 

Керівники навчальних груп

8. Планування спортивних заходів і змагань на поточний навчальний рік

 

вересень Рада КФК
9. Організація роботи спортивних секцій

 

протягом року Рада КФК
10. Формування навичок здорового способу життя (проведення тренінгів)

 

протягом року психолог
11. Підвищення якості уроків фізичного виховання, контроль відвідування їх учнями протягом року Керівник фізвиховання
12. Проведення циклу бесід і виховних годин на теми: «Особиста гігієна та режим дня», «Наш вільний час і здоровий спосіб життя», «Здоров’я молоді – здоров’я нації», «Профілактика виробничого травматизму»

 

протягом року Керівники навчальних груп, вихователі
13. Організація корисного дозвілля і активного відпочинку, розвиток моральних і вольових якостей, прагнення до самовдосконалення, готовності до праці та захисту Вітчизни

 

протягом року за планом Рада КФК, медсестра
14. Створення  та організація  роботи спеціальної ме­дичної групи до 15.09. Рада КФК, медсестра
 

15

Забезпечити дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримання порядку на своєму робочому місці, у навчальній аудиторії протягом року Керівники груп

медсестра

 

16.

Створення та оновлення  матеріальної базу для занять  фізичною культурою протягом року Рада КФК,
 

17.

Поповнення банку наукової та навчально-методичноїлітератури на тему ведення здорового способу життя.  

протягом

року

Рада КФК

бібліотекарі

 

 

18.

Вивченняіндивідуальнихособливостейучнів, їхінтересів та потреб, допомога в пізнаннівласного характеру, боротьбі з негативними рисами, виховання позитинихякостей особистості . протягом

року

 

Керівники груп

психолог

19. Проведеннягодиниспілкування по профілактиціправопорушень, наркоманії, тютюнопалінню, алкоголізму, СНІДу. протягом

року

 

Керівники груп

 

20. Максимально залучитиучнів училища в гуртки та секції, особливуувагузвернути на «важких» підлітків. протягом

року

 

Керівники груп

 

 

21.

Організаціятуристичнихпоходів по місцяхбойовоїслави з метою зміцненняфізичного, патріотичноговихованняпідлітків протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівник з фіз. виховання

 

Сімейне виховання та робота з батьками

 

Основні завдання: Спільна цілеспрямована робота по вихованню учнів  шляхом залучення батьків до освітнього процесу.

Своєчасне інформування батьків про результати навчання та поведінку їх дітей. Формування навичок самоврядування, соціальної активності та відповідальностівідродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім’ї та підняття її авторитету,  підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Організувати роботу батьківських комітетів у групах, делегувати представників до Піклувальної ради училища протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп
2. Проведення загальноучилищних батьківських  зборів  училища 1 раз на семестр Дирекція
3. Організація  роботи психологічної служби для батьків (консультації) протягом року Заст. дир. з вих. роботи,

психолог

4. Зустрічі батьків з працівниками правоохоронних органів протягом року Дирекція училища
5. Організація  роботи батьківського всеобучу (окремий план) протягом року Керівники навчальних груп
6. Здійснювати постійний контроль за дітьми з неблагополучних сімей систематично Керівники навчальних груп
7. Виявлення  неблагополучні, неповні, проблемні сім’ї; і надання  їм допомоги з питань виховання дітей

 

протягом року

 

Керівники навчальних груп, психолог
8. Опрацювання нормативної документації для роботи  з пільговою категорією учнів протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп
9. Співпраця  з батьками проблемних дітей з метою отримання позитивного  результату протягом року Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп
10. Затвердження  планів виховної роботи керівників навчальних груп щомісяця Заст. дир. з вих. роботи
 11. Посилити контроль за пропусками уроків учнями без поважних причин і порушенням дисципліни, своєчасно доводити відповідну інформацію до батьків учнів.

 

Протягом навчального року Дирекція, керівники груп
12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати роботу батьківського всеобучу :

– Харчування підлітків – запобігання хворобам.

–         Хто друзі ваших дітей?

–         Особливості поведінки наркоманів.

–         Права дітей. Молодіжна політика в Україні.

–         Група ризику: як вирішити проблему?

–         Фактори, що впливають на виникнення в підлітків вживання наркотичних речовин.

–         Мотиви і причини прилучення підлітків до спиртних напоїв.

–         Пияцтво і алкоголізм – їх суть і характеристика

 

 

Вересень

 

Вересень

Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

 

Лютий

 

 

Березень

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічна

служба

13.  Забезпечити виконання чинного законодавства та розпорядчих документів щодо формування у дітей та молоді основ здорового способу життя, профілактики захворюваності, збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. постійно майстри в/н та класні керівники
14. Виноситиподякибатькамучнівнавчального  закладу. постійно дирекція,

кл. керівники, майстри/н

 

 

Превентивне виховання

 

Основні завданняупровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діяньСпрямування на формування позитивних соціальних установок в учнів, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних  впливів до соціального оточення, ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя; впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками освітнього  процесу

.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Організація  роботи штабу профілактики правопорушень вересень Заст. дир. з вих. роботи
2. Розробити спільні заходи з органами та службами, які працюють з неповнолітніми вересень Заст. дир. з вих. роботи
3. Зустрічі з працівниками поліції, суду, прокуратури, ДАІ тощо протягом року Заст. дир. з вих. роботи
4. Ведення картотеки (облік учнів з асоціальною поведінкою) протягом року Заст. дир. з вих. роботи
5. Зустрічі з лікарями різних фахів протягом року Заст. дир. з вих. роботи, медсестра
6. Проведення тижня превентивного виховання ІІ семестр Заст. дир. з вих. роботи
7

 

 

 

 

Цикл бесід і виховних годин: «Проблеми сучасної молоді», «Підлітки: злочин і кара», «Здоровий спосіб життя. Хто ЗА?», «Падіння моралі: проституція та її наслідки»

 

протягом року

 

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Щоденно виявляти конкретні причи­ни пропусків занять учнями, оперативно вживати заходів виховного впливу на під­літків, які пропускають заняття без по­важних причин

протягом року

 

 

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

 

 

 

9.

 Заслуховувати  на нарадах при директорові, педагогічних радах звіти вихователів та  керівників навчальних груп про організацію роботи з правої освіти протягом року Адміністрація
 

10.

 

 

 

Працювати над удосконаленням форм і методів діяльності ради профілактики правопорушень

 

протягом року

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

 

11.

Проводити обговорення телепередач, ста­тей на правову тематику

 

протягом року

 

 

Керівники груп

 

 

 

12.

Посилити увагу до дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклуван­ня, проводити з ними попереджувальну, профілактичну роботу протягом року

 

 

Заст. дир. з вих. роботи, керівники груп

 

 13. Попередження суїциду. Запобігання торгівлі людьми протягом року Заст. дир. з вих. роботи
 

14.

 

 

 

 

 

Тиждень здоров`я

–         круглий стіл «Що таке здоровий спосіб життя?»;

–         диспут «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення»;

–         тестування «Чи схильний ти до наркотиків?»;

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Кафедра

КФК

 

Психологічна служба

 

 

 

 

 

15.

 

 

 Провести :

виховну годину «Твоє здоров`я в твоїх руках» ;диспут «Що таке громадянська зрілість», «Чи можливі права без обов`язків», «Любов і борг», «Закон і совість», «Вчимося жити разом»,«Навчись поважати людей», «Вчимося долати бар’єри труднощів»,«Умій сказати, умій змовчати»

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

Кафедра КФК

 

 

16.

До Всесвітнього дня без тютюну провести :

–         рольову  гру «Суд над тютюном»

–         акція «Сигаретку на конфетку»

–         виховна година «За хмарою тютюнового диму», «Не будьте собі ворогом», «Куріння вбиває»..

 

травень Психологічна служба
17. Розробити заходи щодо  профілактики ди­тячої бездоглядності та правопору-шень, правової та психологічної підтримки ді­тей і молоді, які потрапили у складні со­ціальні умови Вересень

 

Заст. дир. з вих. роботи

 

Екологічне виховання

 

Основні завдання: Нагромадження в людини екологічних знань, виховання любові до природи, прагнення берегти і примножувати її багатства ; формування вмінь та навичок природоохоронної діяльності ;усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини; формування пізнавального інтересу до природи,необхідності гармонійного співіснування людини та природи, дбайливого ставлення до природи  в традиціях українського народу;критична оцінка споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яка  призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вміння протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активна участь у практичних природоохо­ронних заходах; здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи; Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

 

Заходи Термін Відповідальний
1. Сприяти розвитку в учнів екологічної культури  під час проведення уроків теоретичного та практичного курсів

 

постійно колектив  закладу
 

2.

Сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі.

 

постійно актив груп
3. Формувати моральні почуття обов’язку і відповідальності за збереження природи, спонукати до природоохоронної  діяльності.

 

постійно викладачі і майстри в/н
4.. Озеленення території навчального закладу

 

протягом року  Дирекція, керівники груп
5. Залучатиучнів до суспільно-корисноїпраці, громадськогожиттяучилища та міста.

 

постійно кл.керівники, майстри в/н, РУС
6. Бібліотечний урок «Цікаве поруч з нами» березень Бібліотекарі
7. Вечір пам’яті «Чорнобиль»: події та уроки квітень Вихователі
8. Проведення заходів до Міжнародного дня охорони навколишнього середовища травень-червень Керівники груп
9. Організація виставки літератури із захисту навколишнього середовища протягом року Заст. дир. з вих. роботи, бібліотекарі
10. Дотримання санітарного стану закріпленої території за навчальною групою. Участь в акції «Училище – твій дім, наведи порядок в нім» протягом року Керівники груп
11. Виховні години на екологічну тематику

 

протягом року Керівники груп
 

12.

 

 

Закріпленнятериторії училища за навчальнимигрупами та оформлення клумб, алей, газонів, протягом року

 

 

Керівники груп

 

 

 

13. Проведеннябесід з метою поясненняучнямявищприроди, турботи про їїохорону, цінувати красу і багатстворідного краю, вихованнядвайливого і бережного ставлення до суспільноївласності

 

протягом року Керівники груп
14. Розмова в колі «Екологічні проблеми України та Полісся».

 

квітень вихователі
Екологічні  десанти «Земля потребує нашої турботи».

 

протягом року Керівники груп

 

 Заступник директораз  виховної роботи                                      Шапірко Л.О.

Поділитися

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *