Положення

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Міжрегіональний навчально-практичний центр з підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування (далі Центр) – це структурний підрозділ Вищого професійного училища № 22 м. Сарни.

1.2. Центр здійснює підготовку учнів училища, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, курсову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців будівельного сектору економіки, а також проводить стажування з педагогічними працівниками, майстрами виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, інструментів та обладнання.

1.3. До складу Міжрегіонального навчально-практичного центру з підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування при збереженні повної юридичної та фінансової самостійності входить Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ та інші соціальні партнери.

1.4. Головне завдання Центру полягає в здійсненні зв’язку між підприємствами – виробниками сучасної будівельної продукції та будівельними організаціями для прискорення передачі інформації про новітні будівельні технології і впровадження їх у навчально-виробничий процес та виробництво.1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, нормативно-правовими документами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

ІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Співробітництво з будівельними підприємствами, організаціями, установами (далі- підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, щодо впровадження передового досвіду з професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій.

2.2. Вдосконалення організації виробничого навчання учнів (слухачів) з метою освоєння ними новітніх будівельних технологій і матеріалів.

2.3. Організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників будівельної галузі, а також стажування викладачів та майстрів виробничого навчання.

2.4. Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, проведення семінарів-практикумів, конференцій, конкурсів фахової майстерності, засідання методичних секцій по вивченню та відпрацюванню новітніх технологій, набуття умінь та навичок роботи з перспективними будівельними матеріалами.

2.5. Проведення постійних консультацій, семінарів з практичної підготовки працівників будівельного сектору економіки регіону, їх інформаційне забезпечення.

2.6. Створення виробничих підрозділів із практичного застосування та впровадження нових будівельних технологій.

2.7. Внесення (в межах своєї компетенції) пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання та поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації робітників-будівельників, майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних предметів професійно-технічних навчальних закладів по вивченню та оволодінню новітніми будівельними технологіями і матеріалами.

2.8. Налагодження співпраці із заводами-виробниками будівельних матеріалів, з будівельними організаціями, зацікавленими установами, підприємствами тощо.

ІІІ. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

3.1. Здійснення навчання учнів (слухачів), перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників будівельних підприємств та організацій з метою освоєння ними новітніх будівельних технологій та матеріалів

3.2. Забезпечення відповідного рівня стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки будівельного профілю на базі соціальних партнерів.

3.3. Налагодження ділових контактів з навчальними закладами, підприємствами на регіональному, міжрегіональному рівнях з метою поліпшення підготовки та підвищення кваліфікації робітників-будівельників.

3.4. Створення в училищі навчально-матеріальної та методичної бази для забезпечення навчання з освоєння новітніх технологій у будівництві та застосування сучасних будівельних матеріалів.

3.5. Здійснення широкої профорієнтаційної роботи серед школярів, спрямованої на залучення молоді до навчання у сфері будівельної галузі.

3.6. Здійснення інших видів діяльності, яка відповідає основній меті та завданням Міжрегіонального навчально-практичного центру.

IV. ФУНКЦІЇ ПАРТНЕРІВ

4.1. Надавати інформацію про обладнання та матеріали, що випускаються або реалізуються.

4.2. Сприяють розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази майстерень та навчальних кабінетів, забезпечують майстерні та навчальні кабінети стендами, інструментами, матеріалами, комп’ютерною технікою і технічними засобами навчання, наочністю, каталогами для проведення навчально-виробничого процесу.

4.3. Проводити навчання з викладачами та майстрами виробничого навчання Вищого професійного училища № 22 м.Сарни.

4.4. Надавати консультативну, практичну та методичну допомогу Центру з питань впровадження в навчальний процес новітніх будівельних технологій і матеріалів.

4.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчальних робочих програм Центру по вивченню новітніх будівельних матеріалів і технологій.

V.УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 5.1. Центр створюється як структурний підрозділ професійно-технічного навчального закладу наказом директора Вищого професійного училища № 22 м.Сарни.

5.2. Загальне керівництво Центру здійснює директор професійно-технічного навчального закладу.

Директор професійно-технічного навчального закладу:

– розробляє штатний розпис Центру та затверджує його в установленому порядку;

– укладає угоди з будівельними організаціями, підприємствами та установами про надання навчально-виробничих послуг з боку Центру;

– забезпечує цільове використання коштів, отриманих від навчально-виробничої діяльності Центру, спонсорської допомоги будівельних та інших організацій, підприємств, установ на розвиток навчально-матеріальної бази навчального закладу;

– забезпечує здійснення господарсько-побутового обслуговування Центру у складі професійно-технічного навчального закладу;

5.3. Бухгалтерія професійно-технічного навчального закладу веде самостійний баланс Центру.

5.4. Кошти отриманні від надання освітніх платних послуг не підлягають вилученню і цільовим призначенням використовується на розвиток матеріальної бази навчального закладу та розширення освітніх послуг.

5.5. Працівники Центру призначаються та звільняються наказом директора училища .

5.6. До роботи в Центрі можуть залучатися штатні працівники училища.

5.7. Працівники Центру проходять атестацію відповідно Положення про атестацію педагогічних працівників, підсумки якої є підставою для визначення категорії та розміру посадового окладу.

5.8. На працівників Центру поширюються всі права і обов’язки працівників професійно-технічного навчального закладу.

VI. ПРАВА ЦЕНТРУ

 6.1. Надавати методичні рекомендації щодо удосконалення професійно-практичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів та координувати роботу з підвищення кваліфікації, перепідготовки фахівців будівельної галузі.

6.2. Готувати та проводити в установленому порядку навчально-практичної конференції, семінари, наради.

6.3. Налагоджувати зв’язки із зацікавленими організаціями, установами, підприємствами для забезпечення функціонування Центру.

6.4. Використовувати різні джерела фінансування для забезпечення діяльності Центру, зміцнення навчально-матеріальної бази.